MR

 

De Medezeggenschapsraad beslist mee over een aantal beleidszaken op school. U kunt hierbij denken aan vakantieregeling of het formatieplan.

Wet medezeggenschap op scholen – WMS

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is op 1 januari 2007 van kracht geworden. Het doel van de wet was de posities van leerlingen, ouders en personeel in de medezeggenschap te versterken.
Via deze link komt u bij een overzicht van de zaken waar de MR invloed op heeft.

In de medezeggenschapsraad zijn de ouders vertegenwoordigd door:

  • Richard van Baalen
  • Gert Jacobusse
  • Lenneke Clement

Namens de leerkrachten zitten in de medezeggenschapsraad:

  • Ype Cooren (voorzitter)
  • Everdien Vermeulen (secretaris)
  • Erik Traas

Wilt u de notulen van de MR vergadering ontvangen, stuur dan een e-mail naar de
secretaris van de MR.

 

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:

Personeel en ouders zijn ook vertegenwoordigd in de G.M.R. In deze raad zijn alle scholen die vallen onder de Stichting Prisma vertegenwoordigd met 1 ouder en 1 personeelslid.

De GMR bestaat uit zes leden waar van er drie worden gekozen uit de ouders van de leerlingen (oudergeleding). Ook het personeel kiest drie vertegenwoordigers uit haar midden. Vanuit de MR gaan er twee vertegenwoordigers (één ouder en één leerkracht) naar de GMR.

Namens de Holtkampschool heeft Ype Coorens (namens de leerkrachten) zitting. De plaats in de GMR namens de ouders is ingenomen door Gert Jacobusse.

De raad is bevoegd om schoolgebonden onderwerpen te bespreken, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bevoegde gezag. De directie heeft bij de MR een adviserende taak.
Alle ouders van de op de school ingeschreven leerlingen zijn stemgerechtigd voor het verkiezen van de ouder geleding van MR. Men wordt gekozen voor een periode van 3×2 jaar. Verkiezingen vinden altijd plaats binnen twee maanden voor aanvang van het nieuwe schooljaar.