Schoolgids

 terug naar de inhoudsopgave 

6. De ouders

6.1 Het belang van betrokkenheid van ouders

Ouders en school horen net zo goed bij elkaar als kinderen en school. U heeft  belangstelling voor de gang van zaken op school en de school kan niet zonder uw hulp of steun. Wij vinden het heel prettig om regelmatig een gesprek met u te hebben.

Daar zijn de volgende mogelijkheden voor:

 

 • Groepsinformatieavond voor groep 1/2 en groep 8.
 • Tijdens de groepsinformatieavond van groep 1/2  wordt verteld hoe er in de groep van uw kind wordt gewerkt. De groepsinformatieavond van groep 8 gaat m.n. over het voortgezet onderwijs .
 • Kennismakingsgesprekken.
  In het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk “kennismakings” gesprek met de leerkracht van uw kind. Tijdens dit gesprek wordt niet de leerresultaten van uw kind besproken, maar ligt de nadruk meer op het sociaal-emotionele vlak. De ouders mogen, tijdens dit gesprek, vertellen over hun kind. Het heeft als doel een betere band met de leerkracht te krijgen en een betere afstemming van het onderwijs voor de kinderen.

  In zgn. 10 minuten-gesprekjes ( in februari en juni) wordt het rapport met u besproken (voor groep 1 t/m 8).

 • Rapportgesprekken 
 • Huisbezoek
 • Op verzoek van een ouder zal een leerkracht het kind in zijn thuissituatie bezoeken. 
 • Bezoekjes aan/gesprekjes met de leerkracht
 • Liefst na schooltijd een kort babbeltje, maar dan wel na 14.30 uur. Als u wat langer wilt praten dan graag vooraf een seintje. En als u belt, liever niet onder schooltijd, maar ervoor of erna. 
 • De digitale nieuwsbrief
 • Op de laatste vrijdag van de maand verschijnt de digitale nieuwsbrief. In de nieuwsbrief staan actuele wetenswaardigheden en informatie over diverse schoolzaken. Let op: u krijgt voortaan geen aparte brief meer voor activiteiten, die al in de nieuwsbrief staan. Mocht u geen digitale nieuwsbrief, maar liever een papieren versie van de nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u dit aan ons doorgeven. Als u op meerdere adressen de nieuwsbrief wenst te ontvangen, dan moet u dit even aan de directeur melden.Het leerlingvolgsysteem dat bij ons op school gebruikt wordt heet ParnasSys. Dit leerlingvolgsysteem is helemaal digitaal, u kunt de adresgegevens van uw thuissituatie zelf veranderen in dit systeem. Ook e-mail adressen kunt u op deze manier veranderen. Tevens is het mogelijk om de vorderingen van uw kind(eren) in te zien en ook het handelingsplan dat, eventueel, voor uw kind is geschreven. Om dit leerlingvolgsysteem thuis in te kunnen kijken, moet u eerst de inlogcode van ParnasSys krijgen. Deze kunt u aanvragen bij de directeur.

  6.2 De aanmelding en opvang van nieuwe leerlingen

  Bij de aanmelding van nieuwe leerlingen zijn er twee categorieën:

  * jongste kleuters (aankomende 4-jarigen)

  * tussentijdse aanmeldingen (kinderen die van een andere school komen).

  6.2.1. Aanmelding jongste kleuters (aankomende 4-jarigen)

  Voor de aanmeldingen gelden de volgende afspraken:

  • U neemt zelf contact op met school, wanneer uw kind 3 jaar is geworden en u interesse heeft voor onze school.
  • Er wordt dan een gesprek met de directeur gepland.
  • Tijdens dit gesprek informeert de directeur u over de school en geeft antwoord op uw vragen.
  • U ontvangt een informatiepakket en een inschrijfformulier.
  • Wanneer er zorgen zijn omtrent uw kind, wordt er contact opgenomen met de voorschoolse opvang en wordt er binnen 6 weken besloten of uw kind wel of niet bij ons op school geplaatst kan worden. Ons schoolontwikkelingsprofiel is hierbij richtinggevend.
  • Als u besluit tot aanmelding, maken we de volgende afspraken:
  • wanneer uw kind voor het eerst kan komen.
  • op welke dagen uw kind als “visitekind” komt wennen (vijf weken lang, voorafgaande aan de datum dat uw kind 4 jaar wordt).

  6.2.2 Tussentijdse aanmeldingen

  Bij de aanmelding in de loop van het schooljaar zijn er twee verschillen:

  1. Aanmelding door verhuizing (van binnen of van buiten de gemeente).
  2. Aanmelding door overgang van de ene basisschool in de Goese Polder naar een andere. Dit kan alleen in het begin van het schooljaar.

  Wat betreft de eerste groep: Ouders kiezen door verhuizing opnieuw een basisschool voor hun kind. Wij nemen in zo’n situatie zo snel mogelijk contact op met de vorige school. Dan wordt er gekeken of de nieuwe leerling in ons Schoolontwikkelingsprofiel past. Daarna volgt een gesprek met de leerkracht van de groep of het kind in de groep geplaatst kan worden.

  Wat betreft de tweede groep: De drie basisscholen in onze wijk hebben afspraken gemaakt hoe ze hier mee omgaan. Uitgangspunten zijn daarbij het belang van het kind en het recht van ouders op een vrije schoolkeuze.

  De afspraken daarover in het kort.

  Alle ouders, die bij één van de scholen te kennen geven hun kind daar tussentijds te willen aanmelden, wordt gevraagd naar hun motieven. Zij krijgen vervolgens het advies opnieuw een gesprek te hebben met de directie van de school, waarop hun kind zit. De directies treden in contact met elkaar om door te geven, dat er sprake kan zijn van tussentijdse aanmelding en informeren elkaar over de aangegeven motieven van de ouders. De gemaakte afspraak met de ouders wordt geverifieerd.

  De bedoeling van dit (extra) gesprek is om te voorkomen, dat er impulsieve, ondoordachte beslissingen genomen worden, die niet in het belang van het kind zijn.

  6.3   Ouderraad

  Het is mogelijk om lid te worden van de ouderraad. U kunt dan als ouder actief deelnemen aan de organisatie van vieringen en schoolactiviteiten.

  In grote lijnen bestaat de taak van de ouderraad uit:

  • contact onderhouden tussen ouders en school.
  • het schoolteam assisteren bij de organisatie van een aantal activiteiten.
  • het zelf ontplooien en uitvoeren van een aantal activiteiten.
  • de ouderparticipatie waarborgen.

  Indien u vindt, dat bepaalde punten -betreffende de algemene gang van zaken op school- in een vergadering van de ouderraad besproken dienen te worden, dan kunt u hierover contact opnemen met één van de leden van de ouderraad. Wij hopen dat u van deze mogelijkheid gebruik zult maken. De data van de vergaderingen van de ouderraad (OR) vindt u in de kalender.

  De ouderraad ondersteunt o.a. bij de volgende activiteiten:

  • verkoop van limonade en koffie bij toneelavonden en tentoonstelling van het grote project.
  • organisatie van zomermarkt/ fair brede school.
  • versieren van de school bij sinterklaas en kerstfeest.
  • vieringen.

  Elke groep heeft ook een klassenouder. De leerkracht kan een beroep doen op deze ouder voor zaken, die alleen de groep aangaan. Klassenouders kunnen uit de ouderraad komen, maar dat is niet persé noodzakelijk. U kunt zich zelf ook aanmelden.

  6.3.1 Hulpouders.

  Wanneer u geen lid wilt worden van de ouderraad, maar wel een keer wilt helpen bij een activiteit, dan kunt u zich opgeven als hulpouder. Deze ouders helpen bijvoorbeeld bij het versieren van de school met Sinterklaas en Kerstmis. U bent dan geen lid van de ouderraad, u hoeft geen vergaderingen bij te wonen, maar u draagt op deze manier toch een steentje bij. Voor informatie gaat u naar de directeur of iemand van de ouderraad.

  Ook zijn er div. werkgroepen, waarin we altijd ouders kunnen gebruiken. De pluis-, bieb –en fluor groep.

  6.4   Ziekte

  Meldt u dit telefonisch vóór 8.30 uur via telefoonnummer  0113-270587.

  Als uw kind wel op school is, maar niet mag deelnemen aan gym- of zwemlessen, geeft u dan een briefje aan uw kind mee waaruit dit blijkt.

   

 • Ouderportaal
 • Onderwijs aan langdurig zieken
 • Voor kinderen die voor langere tijd door ziekte het onderwijs in de klas moeten missen (ziekenhuisopname etc.) kan een begeleidingstraject worden aangevraagd bij het RPCZ. Zij ondersteunen het kind, de ouders en de school in het traject. Het gaat hierbij om periodes langer dan een maand. 
 •      Kinderopvang
 • Prisma en KIBEO hebben samen afgesproken dat de kinderen van onze scholen terecht kunnen bij de opvangvoorzieningen van KIBEO. Buitenschoolse opvang is de oplossing als u naast schooltijden opvang voor uw kinderen nodig heeft. BSO biedt zekerheid en is betaalbaar. Zowel de voor- en de naschoolse opvang, wordt door hen geregeld. Voor- en naschoolse opvang

  Uw kind kan voor en na schooltijd en in de schoolvakanties terecht op de BSO (BuitenSchoolse Opvang). Ook op studiedagen van de school is er BSO. Bij de BSO kunnen ze ravotten, knutselen, lezen, luieren, sporten, spelletjes doen, kortom alles wat ze thuis ook doen.

  Na schooltijd is er eerst een “kopje thee”. Uw kind kan dan zijn schoolverhalen kwijt. Op een vrije dag wordt er meestal iets speciaals gedaan. Met z’n allen op stap of meedoen aan spannende activiteiten rondom een thema.

  Hoe vaak komt uw kind?

  Dat bepaalt u zelf. U kunt vaste dagen nemen, maar u kunt ook af en toe een dag afnemen. Dat gaat met een strippenkaart. Uw kind kan ook alleen in de vakantie of op een studiedag komen. U kunt ook gebruik maken van een combinatie van de mogelijkheden. De medewerkers van  KIBEO kunnen, samen met u, bekijken wat het beste bij uw situatie past.

  De kosten

  Aan de BSO zijn kosten verbonden. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen:

  Op www.KIBEO.nl vindt u nog voorbeelden en kunt u online uitrekenen wat de opvang u gaat kosten.

  Meer weten? Neem contact op met KIBEO Tel. 0113-619090

  6.7 Ouderbijdrage

  Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zult u een verzoek ontvangen om uw (vrijwillige) bijdrage te betalen. Met deze bijdrage kan de ouderraad veel schoolse activiteiten financieel ondersteunen. Denk aan aanschaf van materialen en levensmiddelen voor div. vieringen, projecten, reisjes, etc. Uw bijdrage komt geheel ten goede aan de kinderen. De ouderraad heeft een eigen girorekening: NL20 INGB 0003 3149 26 t.n.v. Penningmeester Ouderraad R.K. Basisschool Holtkamp, Goes.

  De ouderraad vraagt voor een schooljaar de volgende bijdrage:

  Voor 1 kind € 19,00

  Voor 2 kinderen € 25,00

  Voor 3 kinderen € 30,00

  Voor ieder volgend kind komt er € 5,00 bij.

  6.8 Informatie voorziening aan gescheiden ouders

  Wat betreft de informatievoorziening aan ouders handelen wij volgens de bepalingen , zoals die vermeld staan in het Burgerlijk Wetboek. De wet verplicht de ouder, die met het gezag is belast om de andere ouder te informeren. Dit gebeurt zeker niet altijd. Op verzoek dient de school ook informatie te verschaffen aan de niet verzorgende ouder. Echter wanneer het niet in het belang zou zijn van het kind om bepaalde informatie te geven, kan de school hiervan afzien. In dat geval moet een rapport van bijvoorbeeld psycholoog of arts dit aantonen. Ook vragen over de wijze waarop het kind door de verzorgende ouder wordt opgevoed of verzorgd hoeft de school niet te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u zich te allen tijde wenden tot de directie.

  6.9 Kind op website of Facebook?

  Wij kunnen ons voorstellen dat er ouders/verzorgers zijn, die om welke reden dan ook, hun kind niet op de website willen zien. Uiteraard is dat uw goed recht en willen wij daar graag rekening mee houden.

  Aan het begin van het schooljaar  krijgt u een toestemmingsformulier waarop u kunt aangeven wat er met de foto’s waarop uw kind staat wel of niet mag worden gedaan.
  Lees ook paragraaf 6.10: AVG

  6.10 AVG.

  In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn wij verplicht toestemming aan ouders te vragen voor het verwerken en verstrekken van (leerling)gegevens. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind. Ook behoudt u het recht, op ieder willekeurig moment, uw toestemming in te trekken.

  Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een papieren versie van dit beleid en hier kunt u aangeven waar u toestemming voor geeft wat er gepubliceerd of met derden mag worden gedeeld.

  Het document “Transparantie over privacy” staat op de website van onze school. Hierin kunt u precies lezen hoe er met de gegevens van de leerlingen wordt omgegaan.

 

 

 

 

<< naar het vorige hoofdstuk

naar het volgende hoofdstuk >>