Schoolgids

 terug naar de inhoudsopgave

7

De ontwikkeling van het onderwijs op onze school

 

7.1   Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school

 

7.1.1   Het schoolplan

Het schoolplan is een plan, waarin we aangeven welke keuzes we voor de toekomst van het onderwijs op onze school hebben gemaakt. De algemene doelen van onze school (de missie) hebben we vertaald naar de dagelijkse praktijk. We beschrijven hoe we ons onderwijs inrichten, welke materialen we gebruiken en hoe we de school  organiseren. Daarnaast geven we in ons schoolplan aan hoe we de kwaliteit van ons onderwijs bewaken en welke verbeteringen we op grond van onze interne analyse willen aanbrengen in de toekomst. Het schoolplan geeft aan ouders, bestuur en team duidelijkheid over wat we willen bereiken met ons onderwijs en hoe we dat dagelijks vorm geven. Het is een wettelijk document met een geldigheid van 4 jaar, wat door de inspectie  naar waarde getoetst wordt. Het schoolplan is ter inzage op school aanwezig. In 2014-2015 is er een nieuw schoolplan geschreven.

 

7.1.2 De schoolgids

De schoolgids is bedoeld voor de ouders van de kinderen, die nu bij ons op school zitten en voor ouders van toekomstige leerlingen.

 

7.1.3 Het actieplan

Het actieplan is onderdeel van het schoolplan en het heeft een geldigheidsduur van één jaar. In het plan beschrijven we wat we in dat schooljaar aan activiteiten ontplooien om ons onderwijs gestalte te geven.

 

7.2 Zorg voor de relatie school en omgeving

 

7.2.1 CJG (Centrum voor jeugd en gezin).

 

Het Centrum voor Jeugd en gezin is de centrale plek waar je met vragen over opvoeden en opgroeien terecht kunt. Over je kind, over jezelf of over je ouders. Zij vinden geen enkele vraag raar – hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Je kunt je vragen stellen via de website, de telefoon of even langskomen. Je krijgt altijd een antwoord. Handig, want iedereen kan wel wat tips gebruiken over opvoeden en opgroeien.

Het CJG zit in het Stadskantoor in Goes en is open van maandag tot donderdag  van 9.00 tot 17.00 uur. Op de website kunt u veel informatie vinden.

 

7.2.2 Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ)

In overleg met de ouders kunnen leerlingen hier aangemeld worden voor nader onderzoek als het op school niet vlot en als de oorzaak van de moeilijkheden hoofdzakelijk op het gebied van leren ligt.

Adres: Rayonteam Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland Goes

Edisonweg 2 te Vlissingen. Tel 0118-480800

 

7.2.3 Stichting Maatschappelijk Werk & Welzijn Oosterschelderegio (SMWO)

Het adres:

’s Heer Elsdorpweg 12

4461 WK Goes

Tel. 0113-277111

e-mail: info@smwo.nl

 

7.2.4 ZAT (Zorgadviesteam) Goese Polder.

Als wij als school handelingsverlegen zijn rondom de aanpak van kinderen met problemen op sociaal-emotioneel gebied of maatschappelijk-sociaal gebied, dan kunnen wij deze bespreken in het ZAT. Het onderwijs en zorgprofessionals werken hierin samen om de problematiek van kinderen in kaart te brengen en daarvoor adequate hulp en ondersteuning te organiseren. Zorgpartners die deelnemen in het ZAT zijn onder andere: Schoolbegeleider RPCZ, kinderopvang, GGD arts, SMWO, CJG en Politie.

Als kinderen besproken worden, vragen wij eerst aan de betreffende ouders toestemming.

 

7.2.5   G.G.D.

De G.G.D. heeft tot taak verschillende aspecten van de gezondheid van kinderen in de gaten te houden. We noemen o.a.: onderzoek door de jeugdarts, onderzoek van gehoor en gezichtsvermogen door de jeugdverpleegkundige, enz. Wanneer uw kind door de G.G.D. onderzocht gaat worden, krijgt u daarover van tevoren bericht.

 

7.3 Gegevens over een aantal schoolvakken

 

7.3.1   Lezen

U kunt zich rechtstreeks wenden tot de bibliotheek voor een inschrijfkaart voor uw kind.

Adres: Oostsingel 34, telefoon 0113-213620

 

7.3.2 Schrijven

Schrijfmaterialen worden door de school aan de leerlingen gegeven. De leerlingen van groep 4 krijgen een pen in de loop van het schooljaar. Moet dit exemplaar vernieuwd worden, dan kan op school een nieuwe gekocht worden. Andere balpennen e.d. worden niet toegestaan.

 

7.3.3 Verkeer

De leerlingen van groep 7 nemen jaarlijks deel aan de schriftelijke en praktische verkeersproef.

 

7.3.4 Godsdienst

Voor het vakgebied “godsdienst’/levensbeschouwing” maken wij op onze school gebruik van de methode “Trefwoord”. De methode heeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of bijbeltekst als dagopening. Wij werken ook met de projectlijn van trefwoord.

Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema.

De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen, bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving. In alle groepen wordt er minstens drie keer per week mee gewerkt.

In de nieuwsbrief leest u welke onderwerpen/thema’s er aan bod komen.

 

7.3.5 Huiswerk

 

7.3.5.1 Soorten huiswerk

huiswerk over behandelde en aangesneden onderwerpen.

individueel bijspijkerwerk. Dit wordt meegegeven in overleg met u.

groepsgewijs meegegeven huiswerk;

voor groep 6 en 7: In principe 1x per week en 2x per week in groep 8.

Controleert u zoveel mogelijk het gemaakte huiswerk. Dat wil niet zeggen dat u het moet corrigeren en eventueel gaat verbeteren. U kunt letten op:

is het gemaakt zoals opgedragen?

is het voldoende uitgewerkt of is het magertjes?

gaat het op de afgesproken dag mee naar school?

 

7.3.5.2 Tip

Laat uw kind het huiswerk en eventueel de agenda op een vaste plaats in huis leggen. Controle van uw kant kan dan in een paar seconden plaatsvinden. Zorgt u voor een rustige plaats waar gewerkt kan worden. Regelmaat voorkomt haastwerk op de laatste morgen. Af en toe een gedeelte van het huiswerk maken en/of leren, is meer waard dan alles achter elkaar maken (of leren).

 

7.3.5.3 Huiswerkbegeleiding.

Wanneer de kinderen moeite hebben met hun huiswerk kunnen zij altijd bij de leerkracht terecht, zij zullen de kinderen altijd helpen.

 

7.3.6 T.V.-uitzendingen

Op school worden verschillende uitzendingen van schooltelevisie gevolgd. Informatie hierover is op verzoek beschikbaar.

 

 

 

<< naar het vorige hoofdstuk

naar het volgende hoofdstuk>>