Schoolgids

 terug naar de inhoudsopgave

 

9. Wetenswaardigheden

 

9.1 Gedrags- en schoolregels

 

9.1.1   Tijdig op school

Alle kinderen mogen om 08.20 uur naar binnen. U mag altijd, tot 08.30 uur, even mee met uw kind de klas in. De ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen tot 08.45 uur in de groep iets samen met hun kind (eren) doen. Wie later komt dan 8.30 uur is dus te laat en stoort de startactiviteiten van de leerkracht!!

Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Na 5 minuten (dus om 8.30 uur) gaat de tweede bel. Bij deze tweede bel moeten alle kinderen binnen zijn!

 

9.1.2 Fietsen en stepjes.

We hebben nu meerdere fietsenrekken. Helpt u a.u.b. mee om alle fietsen ook daadwerkelijk in het rek te plaatsen. Kinderen, die dicht bij school wonen, worden verzocht te voet naar school te komen. Er mag niet gefietst worden op het schoolplein. Voor stepjes, waveboards en skeelers gelden de volgende regels:

 • Groep 1 t/m 4 geen fietsjes, waveboards en/of skeelers.
 • Groep 5 t/m 8 alleen op het zgn. “Hobbel de bobbel”-plein,.

 

9.1.3   Fruit en melk

‘s Morgens mogen de kinderen van de groepen 1 en 2 om de lange ochtend te breken, fruit en melk meebrengen. Zet u a.u.b. duidelijk de naam van uw kind op de beker (om kwijtraken te voorkomen). Liefst geen limonade of koekjes; een boterham of Liga mag natuurlijk altijd.

Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen aan het begin van de pauze gelegenheid om te eten en te drinken.

Op de woensdag houden we “gezonde dag”. Op deze dag zijn alle kinderen verplicht iets gezonds mee te nemen. Dit kan een stuk fruit zijn of een “gezonde” koek of boterham. Met de gezonde woensdag willen we extra stilstaan bij het eetpatroon van de kinderen. Iets lekkers kan ook gezond. De “ongezonde” snack zal op de woensdag weer mee teruggeven worden aan de kinderen.

In samenwerking met de GGD hebben we de volgende lijst met “gezonde”koeken en andere etenswaren gemaakt:

 • Een boterham met kaas/vleeswaren.
 • Fruit
 • Rijstwafel naturel
 • Snack a Jack rijstwafel (verschillende smaken)
 • Doosje rozijnen
 • Volkoren biscuitje
 • Maria biscuitje
 • Lange vinger
 • Speculaasje
 • Plakje ontbijtkoek
 • Eierkoek
 • Sultana
 • Liga Evergreen

 

9.1.4    Kauwgom

Kauwgom is ten strengste verboden.

Dit in verband met schade aan het meubilair en vloerbedekking.

 

9.1.5 Trakteren

Wanneer een kind jarig is, mag het trakteren. Dit is altijd een groot feest voor het jarige kind. We willen er met nadruk op wijzen, dat we er naar streven om een “gezonde” traktatie te trakteren.

Uitnodigingen voor kinderfeestjes mogen niet op school uitgedeeld worden, dit om teleurstelling van andere (niet uitgenodigde) kinderen te voorkomen.

 

9.1.6 Gymkleding

Meisjes: korte broek + shirt of gympak + gymschoenen

Jongens: korte broek + shirt + gymschoenen

Gymschoenen in de groepen 1,2 en 3 liefst met klittenband. (Gymschoenen niet met zwarte zolen).

Het duidelijk aangeven van namen voorkomt kwijtraken.

 

9.1.7 Douchen

De groepen 6 t/m 8 krijgen na de gymlessen de gelegenheid om te douchen. Daarvoor brengen zij een handdoek mee.

 

9.1.8   Sieraden, Mobiele telefoon, etc.

Zoals u misschien weet, is de school W.A. verzekerd. Toch willen wij er u op wijzen, dat de school in geen geval aansprakelijk gesteld kan worden voor kwijtgeraakte of beschadigde sieraden en/of speelgoed. Dure sieraden en- of duur speelgoed kan beter thuis gelaten worden.

 

9.1.9   Toezicht op de speelplaats

Tijdens de pauzes en bij het uitgaan van de school is er toezicht op het plein.

 

9.1.10 Het gebruik van een Mobiele telefoon

Het gebruik van een mobiele telefoon onder schooltijd is verboden. De mobiele telefoons staan uit en liggen in het laatje van de leerling of worden centraal in de klas verzameld.

 

9.1.11 Pesten

De school besteedt veel aandacht aan het bestrijden van pesten. Aan het begin van het schooljaar ondertekenen de leerlingen een contract, waarin afspraken staan hoe we met elkaar omgaan.

De school heeft een gedragsprotocol, waarin beschreven staat hoe wij met elkaar omgaan en welke maatregelen er worden genomen wanneer een leerling zich niet aan deze regels houdt. Dit protocol is bij de directie te verkrijgen en ook te lezen op de website.

 

9.1.12 Vertrouwenspersoon en coördinator sociale veiligheid van de Holtkampschool.

 

Als u problemen of klachten ervaart binnen de schoolsituatie, kunt u terecht bij de vertrouwenspersonen  Jack van Jole of Daniëlle van Loenhout.

Liesbet Bode is de coördinator sociale veiligheid

 

Voor wie?

Problemen of klachten binnen de schoolsituatie…

…tussen leerlingen onderling

…tussen leerling en personeel

 

Taken van vertrouwenspersoon:

 • Eerste opvang:
    • emotionele steun
    • geven van informatie over mogelijke vervolgstappen
    • (desgewenst) geven van advies
    • samen met de IB-er doorverwijzen naar een externe instantie.
 • Doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon bij een klacht of misdrijf.
 • Preventieve taken:
    • gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding en bevoegd gezag over beleid en te nemen maatregelen.
 • Begeleiding:
    • begeleiding van leerlingen door middel van gesprekken
    • onderhouden van contacten met leerkrachten, ouders m.b.t. problemen van een leerling of een groep leerlingen.
 • Registratie:
    • zicht krijgen op eigen werkzaamheden
    • zicht krijgen op schoolveiligheid
    • geanonimiseerd jaarverslag
    • verslag wordt aangeboden aan bevoegd gezag, de directie en externe vertrouwenspersoon.

Wanneer er klachten of problemen zijn, mag de interne vertrouwenspersoon alleen de directie, het bevoegd gezag (dhr. R. Voet) of de betrokken personen op de hoogte stellen. Wij mogen nooit geheimhouding beloven, want als er sprake is van een misdrijf hebben wij meldplicht!

 

Wanneer wij niet weten hoe te handelen of als er sprake is van een misdrijf, dan nemen wij contact op met de externe vertrouwenspersoon. Deze informatie kunt u vinden op onze website.

 

Taken coördinator sociale veiligheid.

 • Fungeren als aanspreekpunt voor ouders en leerlingen/belangenbehartiging in het kader van het antipestbeleid
 • Een actieve bijdrage leveren aan een sociaal veilig schoolklimaat door het geven van voorlichting en het organiseren van preventieve activiteiten
 • Fungeren als gesprekspartner en beleidsadviseur op het gebied van sociale veiligheid.
 • Coördinatie van anti-pestbeleid van de school

 

9.1.13 Kleding op school

De school gebruikt de leidraad kleding “op scholen” van het ministerie. De voorschriften zijn niet discriminerend en tasten vrijheid van meningsuiting niet aan. Gezichtsbedekkende kleding, of kleding die aanleiding kan geven tot wanorde (bv. petjes), is in school niet toegestaan. In voorkomende gevallen wordt contact met de ouders opgenomen.

 

9.1.14 Managementteam

Het managementteam bestaat uit de directeur, intern begeleider en de voorzitters onderbouw en bovenbouw. Het managementteam vergadert als regel 1 maal per 2 weken op dinsdagmiddag.

 

9.1.15   Hoofdluisbestrijding.

Sinds 14 augustus 2000 hanteren we het hoofdluisprotocol van de G.G.D. als het gaat om de bestrijding van de hoofdluisproblematiek. Twee aspecten van het protocol, dat op school ter inzage ligt, brengen we onder uw aandacht:

 1. er wordt een stappenplan gehanteerd als er hoofdluis wordt vastgesteld.
 2. er is een ouderwerkgroep die na iedere belangrijke vakantie alle kinderen controleert op hoofdluis.

Juist voor deze werkgroep vragen we u als ouders om mee te helpen. De resultaten van het vorige schooljaar waren hoopgevend, maar uw hulp blijft broodnodig.

 

9.2 Adressenoverzicht

9.2.1     Directie

Tom Roovers,  

Willem Klooslaan 3

4383 AS Vlissingen

Tel: 0118-411438

 

9.2.2   Samenstelling MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

In de medezeggenschapsraad zijn de ouders vertegenwoordigd  door:

 

Richard van Baalen
Trumanlaan 17 4463 WR Goes tel. 0113 – 214712

Gert Jacobusse
Wilsonstraat 8 4463 KE Goes tel. 0113 – 269771

Lenneke Clement
Golda Meirstraat 71 4463 DD Goes tel. 0113 – 344486

 

Namens de leerkrachten zitten Ype Coorens (voorzitter), Everdien Vermeulen en Kim Jonkers  in de medezeggenschapsraad.

Ype Coorens heeft namens de leerkrachten zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting Prisma.
Gert Jacobusse zit namens de ouders in de GMR.

 

9.2.3 Samenstelling OUDERRAAD

 

Voorzitter : Roxanne Humme-Korsuize

Secretariaat:

Penningmeester : Suzanne Gresnigt

Leden : Wendy Smulders

            

Het e-mailadres van de ouderraad is orholtkampschool@prisma-scholen.nl

 

Eventuele wijzigingen kunt u lezen op de website.

 

9.2.4   Inspectie van het onderwijs

E-mail: info@owinsp.nl   Internet: www.onderwijsinspectie.nl

 

Voor vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-111 3 111 (lokaal tarief).

 

9.2.5 Leerplichtambtenaar

Met ingang van 1 april 2008 is Mw. Kluijfhout – Bijkerk leerplichtambtenaar in de gemeente Goes. Hier kunt u terecht voor vragen over de regelgeving rond verzuim. Tel. 0113-249858.

 

9.2.6 Stichting Prisma

De Holtkampschool is één van de negen scholen van de stichting Prisma. Het adres is:

Postbus 2100

4460 MC Goes

Tel: 0113-218899

management@prisma-scholen.nl

 

9.3 Schooltijden  

Op alle dagen van de week zijn de tijden:

Van 8.30 uur – 14.00 uur, alle kinderen blijven bij de leerkracht op school eten.

 

9.3.1    Speelkwartier/buiten spelen

Vanaf groep 5 t/m groep 8 wordt er 15 minuten pauze gehouden tussen 10.00 en 10.45 uur. De groepen houden niet allemaal op hetzelfde moment pauze om drukte op het plein te voorkomen.

 

9.3.2   Gymlessen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.3    Zwemmen

Zwemmen moet gezien worden als gym in het water. Het is de bedoeling dat kinderen lekker bewegen. Soms heeft dit als resultaat dat een zwemdiploma wordt gehaald.

De kinderen van groep 4 en 5 zwemmen op dinsdagochtend. De kinderen van groep 5 zwemmen van 9.30 uur – 10.10  uur. De bus voor de kinderen van groep 5 vertrekt om 8.30 uur . De kinderen van groep 4 zwemmen om 9.50 uur -10.30 uur. De bus voor de kinderen van groep 4 vertrekt om 9.30 uur.

 

U mag altijd naar de verrichtingen van uw kind komen kijken. Er wordt gezwommen in het Sportpunt Zeeland, tel.: 0113 – 233388.

 

9.4   Vakanties

Herfstvakantie:
ma. 15/10 t/m vr.19/10

Kerstvakantie:
ma. 24/12 t/m vr.04/01

Voorjaarsvakantie:
ma. 04/03 t/m vr.08/03

Meivakantie:
ma. 22/04 t/m vr. 03/05

Hemelvaart:
do. 30/05 t/m vr. 31/05

2e Pinksterdag:
ma  10/06

Zomervakantie:
ma. 08/07 t/m vr.16/08

 

9.5 Te vinden op de website van de stichting Prisma (www.prisma-scholen.nl)

 

– inspectierapport

– MR reglement

– klachtenregeling

– internetprotocol

– protocol seksuele intimidatie

– sponsoring

– onderwijs aan langdurig zieken

– schorsing / verwijdering

– hoofdluisprotocol (optioneel)

 

 

<< naar het vorige hoofdstuk

naar het volgende hoofdstuk >>